Please wait. Loading...
 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νεολαίας  Ο.Κ.Ο.Ε.

και των Τμημάτων  Νεολαίας των Σωματείων-Μελών

 


Α’  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Κ.Ο.Ε.:

α) στη βάση των αποφάσεων του ΙΒ’ Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων Κυπρίων που συνήλθε στη Λευκωσία τις 26-30 Αυγούστου, 2001 που διαπίστωσε την ανάγκη συσπείρωσης και οργάνωσης της Απόδημης Νεολαίας σαν ενέργειας που θα συμβάλει στη συνέχεια του Παγκόσμιου Κινήματος Αποδήμων Κυπρίων και τους σκοπούς του, αλλά και σαν ενέργειας που θα συμβάλει στη σύσφιξη των δεσμών της Απόδημης Νεολαίας (μεγάλο μέρος της οποίας αποτελεί τη δεύτερη και τρίτη γενιά των αποδήμων) με την Πατρίδα των προγόνων της, και θα προωθήσει τη συσπείρωση της,

β) στη βάση της συνεπακόλουθης απόφασης της Π.ΟΜ.Α.Κ. να ιδρύσει ως μέρους του Παγκόσμιου Κινήματος των Αποδήμων, την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Νεολαία Π.ΟΜ.Α.Κ.) σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Αυγούστου,  2002,

γ) στη βάση της απόφασης του Παγκόσμιου Συνεδρίου να προωθηθούν διαδικασίες που θα ιδρύσουν τα τμήματα νεολαίας των Ομοσπονδιών και των σωματείων-μελών τους,

προετοίμασε τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων  Νεολαίας των Σωματείων-Μελών.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο της 21ης Μαΐου, 2005.

Στόχος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. είναι η υιοθέτηση διαδικαστικών προνοιών που θα διευκολύνουν τη Λειτουργία της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων-Μελών.

 

 

Β’  ΟΡΙΣΜΟΙ:

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ.

Συγκροτείται τμήμα νεολαίας της Ο.Κ.Ο.Ε. το οποίο εφεξής θα ονομάζεται Νεολαία  Ο.Κ.Ο.Ε. Η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. θα έχει το χαρακτήρα μόνιμης επιτροπής της Ο.Κ.Ο.Ε. στα πλαίσια του Καταστατικού της και του περί σωματείων Νόμου.

Η λειτουργία της Νεολαίας  Ο.Κ.Ο.Ε. θα διέπεται από το Καταστατικό και το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

  

2. ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των σωματείων-μελών είναι η συσπείρωση της Απόδημης Κυπριακής Νεολαίας γύρω από το στόχο της συμβολής και της με κάθε τρόπο βοήθειας στον αγώνα του Κυπριακού Λαού για απελευθέρωση, για εξασφάλιση και κατοχύρωση του ενιαίου, της πλήρους Ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, για εξασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της ως συνόλου για ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο.   

Ακόμα σκοπός της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των σωματείων-μελών είναι να βρεθεί δημιουργική διέξοδος στις ανησυχίες και οραματισμούς των Απόδημων Κυπρίων Νέων, η γνωριμία και διασύνδεση μεταξύ τους, καθώς και  με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, η ανάπτυξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και γενικότερα των τομέων του Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

3. ΜΕΛΗ

Μέλη της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. θα είναι τα Τμήματα Νεολαίας των σωματείων-μελών της Ο.Κ.Ο.Ε.

Η σχέση μεταξύ των Τμημάτων  Νεολαίας  των σωματείων-μελών της Ο.Κ.Ο.Ε. θα είναι αντίστοιχη της σχέσης των σωματείων-μελών προς την Ο.Κ.Ο.Ε. (τακτικά μέλη, έκτακτα μέλη ή παρατηρητές).

 

4. ΤΜΗΜΑΤΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ. ΗΛΙΚΙΑ.

Τα Τμήματα  Νεολαίας των σωματείων-μελών θα συγκροτούνται αυτοδίκαια από τα μέλη τους ηλικίας 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας, και θα έχουν το χαρακτήρα μόνιμης επιτροπής του σωματείου, σύμφωνα με το Καταστατικό τους και τον περί σωματείων νόμο.

Κατ’  εξαίρεση άτομα των οποίων η ηλικία είναι κάτω των 18 θα μπορούν να εγγράφονται χωρίς δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αντίστοιχα σωματεία μέλη και τα Τμήματα Νεολαίας, ως δόκιμα μέλη.

Η συμμετοχή σε διαδικασίες εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα είναι δυνατή στα άτομα τα οποία μέχρι την ημέρα έναρξης του εκάστοτε Συνεδρίου της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.

 

5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Τμήματος Νεολαίας των σωματείων-μελών θα συγκροτούν γραμματεία η οποία θα εκλέγεται σύμφωνα προς τις διαδικασίες που προβλέπονται στα καταστατικά των σωματείων-μελών. Προβλέπεται ότι ο αριθμός των μελών της Γραμματείας του Τμήματος Νεολαίας του σωματείου-μέλους (τριμελής ή με περισσότερα μέλη) θα μπορεί να προσαρμοστεί με απόφαση του Δ.Σ. του σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Η Γραμματεία του Τμήματος Νεολαίας (Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος), θα χαίρει αυτονομίας στη δράση της στα πλαίσια του σωματείου-μέλους, αλλά και θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.

 

6. ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 4 α 1) που προβλέπει ότι τα μέλη των σωματείων-μελών της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι “εγκατεστημένα μόνιμα στην Ελλάδα”, διευκρινίζεται ότι αυτό νοεί άτομα 18 ετών και άνω που κατά τις διατάξεις της Κυπριακής Νομολογίας τελούν υπό το καθεστώς της μόνιμης μετανάστευσης στο εξωτερικό. Με αυτή την έννοια διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που έρχονται από την Κύπρο και τελούν υπό το καθεστώς της προσωρινής μετανάστευσης δεν καλύπτονται.

Κατά συνέπεια όσα τυχόν σωματεία-μέλη της Ο.Κ.Ο.Ε. έχουν μέλη που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, δεν θα υπολογίζονται στις σχέσεις τους με την Ο.Κ.Ο.Ε. τα άτομα αυτά. Δηλαδή τα άτομα αυτά δεν θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και εκπροσώπησης στην Νεολαία  Ο.Κ.Ο.Ε.

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  Ο.Κ.Ο.Ε.

Το Συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. συνέρχεται κάθε δύο χρόνια σε ημερομηνία και τόπο που αποφασίζει το Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.,  εναλλάξ με το Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε., την Άνοιξη του έτους κατά το οποίο θα συνέρχεται το Παγκόσμιου Συνέδριο της Νεολαίας των Αποδήμων Κυπρίων.

 

8. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  Ο.Κ.Ο.Ε.

Τα  Όργανα της Νεολαίας  Ο.Κ.Ο.Ε. είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (ή Συνέδριο).

β) Το Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ.) το οποίο στεγάζεται στην έδρα της Ο.Κ.Ο.Ε.

 

Το Συνέδριο (ή Γενική Συνέλευση) της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. συγκροτείται κατά τον  ίδιο τρόπο, διαδικασίες, προθεσμίες όπως προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Ο.Κ.Ο.Ε. Όσον αφορά την αναλογία εκπροσώπησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 α του Καταστατικού αυτή διαμορφώνεται ως εξής: Αντιπρόσωποι εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων-μελών με απλή αναλογική και εκλογικό μέτρο ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε 30 ψηφίσαντες.  Για τα υπάρχοντα μέλη όμως και τα νέα μέλη που ιδρύονται εκτός μείζονος περιφέρειας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γενικά εκτός πόλεων  όπου λειτουργούν σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας, εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος ανά 15 μέχρι τον αριθμό των 100 ψηφισάντων.

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. θα είναι 11μελές (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι των περιοχών που προβλέπει το Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε., Γενικός Γραμματέας, Οικονομικός Υπεύθυνος και μέλη). Θα χαίρει αυτονομίας στη δράση του στα πλαίσια της Ο.Κ.Ο.Ε., αλλά και θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε., ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Οι αρμοδιότητες του Κ.Σ. και των μελών του καθορίζονται κατ’ αναλογία των άρθρων 11 και 12 του Καταστατικού της Ο.Κ.Ο.Ε. Το Κ.Σ. συνεδριάζει σε ανοικτές συνεδριάσεις, τακτικά κάθε τρεις μήνες σε τόπο και ημερομηνία που προαποφασίζεται.

 

9. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

Όσα ζητήματα δεν προβλέπονται από τον παρόντα «Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των σωματείων-μελών» θα επιλύονται σύμφωνα προς το Καταστατικό και το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε.

 

10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1/ Κατ’ εξαίρεση για το 1ο Συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και εφόσον δεν καταστεί δυνατό στα σωματεία-μέλη να δημιουργήσουν Τμήμα Νεολαίας ή / και να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό εκλογικές διαδικασίες, θα μπορούν τα Δ.Σ. των σωματείων-μελών να εκλέξουν από τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας ένα αντιπρόσωπο.

10.2/ Κατ’  εξαίρεση για το 1ο Συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. ή όποτε άλλοτε αυτό κριθεί αναγκαίο, οι χρόνοι που προνοούνται στο Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε. θα συντμηθούν στο μισό.

 

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

11.1/ Ο παρών εσωτερικός Κανονισμός προετοιμάσθηκε από το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε.

11.2/ Έχει τεθεί στη διαδικασία έγκρισης των σωματείων-μελών και των εκλεγμένων συνέδρων του 7ου συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε. και έχει τύχει της αποδοχής της πλειοψηφίας τους, οι οποίοι εξουσιοδότησαν τους αντιπροσώπους στο Προσυνέδριο Νεολαίας της Ο.Κ.Ο.Ε. (Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου, 2002) να προβούν στην οριστική έγκριση του και να προκηρύξουν το 1ο Συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.  για τις 18-19 Μαΐου, 2002.

11.3/ Η τελική έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού έγινε στο Προσυνέδριο Νεολαίας της Ο.Κ.Ο.Ε. που συνήλθε στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου, 2002.

11.4/ Το Καταστατικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. που συνήλθε στις 21 Μαΐου, 2005, επικύρωσε τον παρόντα εσωτερικό Κανονισμό.

 
© 2009-2015 Ο.Κ.Ο.Ε. Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας - All rights reserved.
Η παρούσα ιστοσελίδα (Website) δημιουργήθηκε από τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας . Developed by LogicONE